วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เกี่ยวกับ Zulianthailand


     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ 
       แก่ ดร.ปิยะวัชร์ บุญยืนยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ เลขที่ 88 หมู่ 9 ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110
โทร. 02-983-3984 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) โทรสาร.02-925-6816-8 , 02-918-2680-3
บนพื้นที่ 21 ไร่ มีห้องประชุมที่จุได้มากกว่า 2,000 คน ซึ่งในปี 2551 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเพิ่มด้านหลังอาคารจิรธนา
ที่สามารถจุผู้ร่วมประชุมได้มากกว่า 7,000 คน และสถานที่จอดรถมากกว่า 2,000 คัน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินธุรกิจขายตรงที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2 ล้านรหัสและตัวแทนจำหน่ายกว่า 135 แห่งทั่วประเทศ
โดยบริษัทมุ่งเน้น และมุ่งมั่นอย่างตั้งใจจริง ในการเสริมสร้างให้คนในสังคม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ และนโยบายที่เป็นหลักยึดถือปฏิบัติตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์และความยุติธรรมทั้งต่อตัวสินค้าและลูกค้า
เหนืออื่นใดบริษัทยังได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยการช่วยสร้าง โอกาสให้คนมีงานทำ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก
นอกจากนี้ ซูเลียน…….ยังได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้เป็นผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ.
ปัจจุบัน (ก.ย.2551) บริษัทฯ มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มากกว่า 310 ล้านบาท/เดือน และมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตำนานซูเลียน คลิ๊กที่นี่!
ผู้บริหาร
ดร.ปิยะวัชร์  บุญยืนยงสกุล ประธานกรรมการบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติดีเด่นในการทำงานที่ถือว่าเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ จากพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551
-   รางวัลองค์กรผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น สภากาชาดไทย จาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ
    ในงาน เทียนส่องใจ เทิดไท้พ่อแห่งแผ่นดิน ปีพ.ศ.2550
-   รางวัลพระราชทานเทพทอง สำหรับองค์กรดีเด่น โดยพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ ฯพณฯ พลอากาษตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
    ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2547
-   รางวัลนักบริหารดีเด่น สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จาก ฯพณฯ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2545
-   รางวัลคนดีสังคมไทย  สาขาบริหารจัดการ โดยท่านคุณหญิงบุญเรือน  ชุณหวัณ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545
กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
-   การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเล็ก เยาวชน ในท้องถิ่นธุรกันดาร
-   การบริจาคเงิน ช่วยเหลือ โครงการต่างๆ ของทางพระพุทธศาสนา อาทิ บริจาคเงินให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ ซึ่งมูลนิธิธรรมรักษ์เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือ
   ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยให้การช่วยเหลืออุปภัมภ์แก่เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ โดยมอบเงินบริจาคแด่ท่าน ดร.พระครูอาทรประชานาถ
   (พระอาจารย์อลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นประจำทุกปี

ซูเลียน..โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้มากที่สุด
ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำหน้าที่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้า อุปโภค-บริโภคที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมากมายหลายชนิดสู่ผู้บริโภคชาวไทย พร้อมกับนำเสนอโอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้มากที่สุดให้กับครอบครัวคนไทย นับหมื่นนับแสนครัวเรือนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีรายได้ที่ไร้ขีดจำกัด
กองทุนรถยนต์ซูเลียน เป็นผลปรโยชน์อีก 1 ข้อที่ผู้ร่วมทำธุรกิจซูเลียนจะได้รับจากแผนการตลาดที่ยุติธรรมที่มอบให้กับทุกๆคน
ตามความพยายามและความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นด้วยตัวของคุณเอง ส่วนแบ่ง 2% จากยอดขายทั้งหมดของบริษัทคือกองทุนรถยนต์
ที่คุณจะได้รับไปโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น เพราะนั่นคือรางวัลแห่งความสำเร็จที่คุณจะได้รับ
11 ปีแห่งความสำเร็จในธุรกิจขายตรงของบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เราได้มอบกองทุนรถยนต์ไปให้กับผู้จำหน่ายอิสระ
ไปแล้วทั้งสิ้น 2 ร้อยกว่าคัน ซึ่งหากคันที่ 1 ครบกำหนด ก็ได้รับคันที่ 2 ต่อไป และคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสขับรถยนต์คันหรูคนต่อไป...
ปัจจุบัน ซูเลียน มีผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมากมาย ซึ่งมาจากหลากหลากสายสาขาอาชีพ และในปี 2550-2551 ทางบริษัท ได้คัดเลือก
ผู้นำให้ดำรงตำแหน่ง Diamond Star ทั้งหมด 36 ท่าน และเข้ารับประทานโล่ห์รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ณ พระราชวังสวนกุหลาบ และเดินทางบรรยายและแบ่งปันความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจซูเลียนทั่วทั้งประเทศไทย
ตามเอเยนซี่และสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจในธุรกิจเข้าใจและดำเนินธุรกิจซูเลียนได้อย่างถูกต้อง มีรายได้อย่างต่อเนื่อง